Keo Chà Ron Crocodile Platinum

  • Keo chà ron Crocodile Platinum có thành phần gồm xi-măng Portland, cát chọn lọc và các phụ gia.
  • Sản phẩm được phân loại CG2WA theo tiêu chuẩn ISO 13007-3:2010 và TCVN 7899-3:2008.