Keo Chà Ron Crocodile Turbo Plus

  • Keo chà ron Crocodile Turbo Plus có thành phần gồm xi măng Portland và các phụ gia đặc biệt.
  • Sản phẩm được phân loại CG2WA theo tiêu chuẩn ISO 13007-3:2010 và TCVN 7899-3:2008.